Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem. VOP platí pro díla objednaná prostřednictvím objednávkového formuláře uvedeného na internetových stránkách www.napisemezavas.cz, a jsou uzavřena v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Dodavatelem je webový portál www.napisemezavas.cz  (dále jen „dodavatel“).
 3. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, jedná se vždy o smlouvu o dílo, ve smyslu ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 4. VOP mají přednost před výše uvedenými ustanoveními zákona, která nemají donucující povahu.
 5. VOP zůstávají pro obě smluvní strany účinné i po skončení účinnosti smlouvy a to ve věcech, které se týkají předmětné smlouvy (např. při náhradě škody, řešení sporů, apod.)

Objednávka

 1. Objednávka vzniká uzavřením smlouvy prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře umístěného na www.napisemezavas.cz
 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je její úplné a pravdivé vyplnění.
 3. Objednávkou zákazník zároveň stvrzuje, že byl seznámen s VOP a souhlasí s nimi.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku neakceptovat, pokud údaje uvedené zákazníkem v objednávce jsou neúplné, chybné nebo nelogické.
 5. Řádnou objednávku potvrdí dodavatel vždy elektronickou poštou, a to včetně uvedení nebo potvrzení termínu vyhotovení díla, celkové ceny díla, sdělení účtu a variabilního symbolu pro platbu.
 6. Dodavatel má právo objednávku bez udání důvodu odmítnout. O tomto zákazníka informuje nejpozději do 96 hodin od okamžiku přijetí objednávky. Přijetím objednávky se rozumí uložení objednávky do databáze dodavatele.

Zhotovení díla

 1. Dodavatel se zavazuje k odbornému zpracování díla tak, aby bylo co nejlépe splněno zadání objednávky.
 2. Dodavatel se zavazuje vypracovat dílo v požadovaném rozsahu uvedeném v objednávce.
 3. Dodavatel začne zpracovávat dílo po připsání příslušné částky na účet dodavatele.
 4. Dílo v celkovém rozsahu do 20 normo stran (dále jen „NS“) je zasíláno najednou. Dílo, nad rozsah 20 NS bude dodáváno  po částech nebo najednou, na základě požadavků objednatele.

Úhrada ceny za dílo

 1. U děl v rozsahu do 20 NS textu je zákazník povinen dle zaslaných pokynů uhradit celou částku před samotným zpracováním odborného textu
 2. U děl v předpokládaném rozsahu nad 20 NS textu je po potvrzení objednávky zákazník vyzván dle zaslaných pokynů k zaplacení zálohy na dílo ve výši minimálně 50% z celkové ceny díla. Po připsání částky na účet dodavatele je v dohodnutém termínu zaslána zákazníkovi první část práce odpovídající přibližně 50% celkového rozsahu práce. Po schválení formy, stylu a dalších parametrů textu, je zákazník vyzván k úhradě doplatku z celkově určené ceny díla.

Dodání díla

 1. Dílo je zákazníkovi zasláno v elektronické podobě na emailovou adresu, která byla uvedena v objednávkovém formuláři.
 2. Dílo je dodáno výhradně v elektronické podobě, a to ve formátu Microsoft Word (*.doc) nebo Adobe Acrobat (*.pdf). Dílo je zpracováno písmem Times New Roman nebo Arial, velikost písma 12, řádkování 1,5 (pokud není v objednávce dohodnuto jinak).

Reklamace a záruka

 1. Zákazník není vzhledem k povaze díla oprávněn odstoupit od smlouvy po dodání díla dodavatelem. V případě, že zákazník není z objektivních důvodů spokojen s kvalitou nebo rozsahem jemu dodaného díla, smí dílo reklamovat, a to kdykoliv ode dne, kdy mu bylo dílo řádně dodáno. Na veškeré námi zpracované texty poskytujeme doživotní záruku.
 2. V podávané reklamaci je zákazník povinen uvést, v čem je dle jeho názoru dílo nevyhovující či v čem je v rozporu se zadáním uvedeným v objednávce.
 3. Dodavatel je povinen ve lhůtě do 7 dní ode dne podání řádné reklamace zákazníkovi sdělit, zda reklamaci uznává, či nikoliv.
 4. Pokud dodavatel reklamaci neuzná, je povinen toto své rozhodnutí dostatečně zdůvodnit.
 5. Proti neuznání reklamace se zákazník nemůže odvolat a nemá nárok na jiný opravný prostředek.
 6. Pokud dodavatel reklamaci uzná, je povinen dílo v přiměřeném termínu přepracovat či doplnit dle požadavků zákazníka.

Cena a platební podmínky

 1. Všechny ceny uvedené v ceníku jsou smluvní a konečné. Uvedené jsou bez daně z přidané hodnoty.
 2. V případě, že zákazník nenalezne v ceníku příslušný typ díla, který požaduje, je mu cena stanovena s ohledem na charakter díla individuálně.  Individuální cena může být stanovena také vždy, pokud má být práce vyhotovena v jiném jazyce než v českém.  
 3. Zákazník je povinen uhradit cenu za dílo pouze bezhotovostním převodem či hotovostním vkladem na účet dodavatele.
 4. Zákazník je povinen uhradit požadovanou cenu řádně a včas. Pro případ prodlení se sjednává mezi smluvními stranami smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý, byť jen započatý den prodlení objednatele s úhradou ceny díla (celkové ceny, zálohy nebo doplatku).
 5. Za den úhrady se považuje den připsání předmětné částky na účet dodavatele.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
 2. Dodaná díla slouží pouze k informování zákazníka o konkrétní problematice, stejně jako jiná volně dostupná díla (např. knihy, internet, časopisy, apod.). Mohou mu posloužit jako podklad pro zpracování odborné práce. Zákazník není dodavatelem naváděn k odevzdání jemu zpracovaných děl nebo k prohlašování děl za vlastní nebo k zanedbání svých studijních povinností. Dodavatel na základě objednávky pouze zpracovává podklady pro jednotlivé kategorie prací, které nabízí.
 3. Zákazník je povinen dodržovat práva příslušná k zaslaným dílům a dále je nerozšiřovat. Dále je povinen dodržovat právní řád České republiky s ohledem na autorské právo.
 4. Veškeré informace, které si obě strany v průběhu plnění smlouvy sdělí, jsou pro obě strany důvěrné a není možné je sdělovat bez předchozího písemného souhlasu třetí osobě.
 5. Smluvní strana, která poruší jakoukoli z povinností vyplývající z uzavřené smlouvy, nebo z těchto VOP, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, kterou jí tímto svým porušením povinnosti způsobila.
 6. Všechny spory, které vzniknou z těchto VOP nebo v souvislosti s ní, budou projednány a rozhodnuty v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu České republiky, k.s., IČ: 27606694, se sídlem v Praze, a jmenovaným v souladu s Jednacím řádem, Poplatkovým řádem a dalšími pravidly rozhodců zapsaných v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu České republiky publikovanými na www.rozhodcisoud.net, se kterými se strany před vyslovením souhlasu těchto VOP seznámily a vyslovily výslovný souhlas s tím, že podle těchto pravidel platných v době zahájení rozhodčího řízení bude v řízení postupováno ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. Strany tímto pověřují rozhodce k rozhodnutí sporu podle zásad spravedlnosti. Strany se výslovně dohodly, že ústního jednání a odůvodnění rozhodčího nálezu není třeba.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí výhradně právním řádem České republiky, a to především zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem , ve znění pozdějších předpisů.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014