Disertační práce

Blíží se termín odevzdání Vaší disertační práce, ale vy stále ještě nejste s tímto dílem hotovi? Potřebujete vypracovat část disertační práce, nebo byste si radši rovnou objednali kompletní podklady k disertační práci na míru? Uvítali byste přehledný a informačně relevantní článek na téma disertační práce? Nebo Vás pouze zajímá vzor disertační práce? Nevíte, jak koncipovat projekt disertační práce?
Ať už Vás trápí kterákoliv z těchto otázek, server Napisemezavas.cz Vám je v každém případě k službám a nabízí Vám odbornou asistenci při tvorbě odborného textu disertační práce. Vypracujeme Vám jak kompletní disertační práci, tak i jednotlivé kapitoly dle Vašeho zadání. Stejně tak Vám rádi pomůžeme s jazykovými korekturami, úpravou citací do náležitého tvaru, nebo Vám můžeme jen vyhotovit potřebné rešerše sekundární literatury. Lhostejno, jakou službu si u nás objednáte – náš profesionální tým více než 150 vysokoškolsky vzdělaných zpracovatelů zvládne jakýkoliv úkol a přispěje k co nejhladšímu průběhu Vašeho disertačního řízení!
Čtěte tedy dál a dozvíte všechny potřebné zásady pro tvorbu disertační práce. Máte-li na srdci alespoň některé z níže uvedených otázek, je náš článek určen právě Vám:

 • Jak napsat disertační práci?
 • Co je to teze disertační práce?
 • Co si představit pod pojmem projekt disertační práce?
 • Jak vypadá správný vzor disertační práce?
 • Jak se ochránit proti plagiátorství?
 • Jak ve své disertační práci citovat?
 • Jak obhájit svou disertační práci?
 • Jaká stylistická pravidla platí pro psaní disertační práce?
 • Jaké části musí disertační práce obsahovat?
 • Jak si objednat 100% originální podklady k textu disertační práce u serveru Napisemezavas.cz?

Disertacni prace

Disertační práce je jeden z nejnáročnějších akademických textů (co do rozsahu i odbornosti), jehož vypracování a obhajoba je jednou z podmínek pro získání doktorského titulu Ph.D. či Th.D (oba tituly se uvádí za jménem).
Cíle disertační práce jsou ještě o něco vyšší než např. u diplomové práce, neřku-li bakalářské práce. Disertační prací pisatel prokazuje, že ve svém studijním oboru může být považován za autoritu a že může ke zvolené problematice říci něco nového a relevantního, na co lze v pozdějším výzkumu navázat. Autor disertační práce je schopen perfektní a samostatné orientace v daném vědeckém diskurzu, dokáže sám vést originální výzkum a komunikuje své závěry srozumitelně, odborně a jednoznačně.
Disertační práce předpokládá, že pisatel je důkladně obeznámen se všemi zásadami odborného stylu, jakož i s pravidly citační etiky viz. citace.com nebo boldis.cz. Není zde tudíž žádný prostor pro chyby – předpoklad gramatické i stylistické správnosti je u disertační práce automatický, stejně tak nesrovnalosti v uvádění citací mohou být spíše než za neúmyslnou neobratnost kvalifikovány jako pokus o plagiátorství. Pokud si tedy nejste jisti svými jazykovými dovednostmi, využijte našich kvalitních korektorských služeb viz. diplomky.net - korektury, pokud se Vás týká spíše druhý uvedený problém, nahrajte svou disertační práci do databáze studentských prací Odevzdej.cz, abyste měli v tomto ohledu 100% jistotu.
Struktura disertační práce je na první pohled velmi podobná nižším akademickým pracím, jako je např. diplomka, bakalářka či absolventská práce. Povinností je i zde titulní strana, poděkování, čestné prohlášení, abstrakt a klíčová slova, obsah, úvod, vlastní stať, závěr, případné přílohy a seznam použité literatury. Je však samozřejmé, že všechny částí disertační práce musí být na mnohem vyšší odborné úrovni a nesmí v žádném případě obsahovat základní formální či věcné nedostatky. Pro více informací o disertační práci nakoukněte na disertační práce nebo sem.

Projekt disertační práce

Projekt disertační práce je textový dokument o několika stranách A4, který slouží k tomu, aby v něm doktorand uvedl základní informace o své disertační práci. V praxi se jedná jak o formální údaje typu jméno uchazeče, jméno vedoucího práce, téma, studijní obor, název fakulty apod., tak o informace spojené s věcným obsahem disertační práce. Uchazeč zde musí nastínit, jakým směrem chce své bádání v disertační práci vést a jaké cíle si pro svou práci předsevzal. V zásadě se jedná o komentář k osnově disertační práce. Pisatel by měl také charakterizovat zvolenou problematiku a zmínit důvody, proč je výzkum právě v této oblasti žádoucí. Nutností je také podat stručný přehled zvolené sekundární literatury včetně zdůvodnění autorovy volby.
Přípravě projektu disertační práce rozhodně věnujte dostatek času i vážnosti, může to být právě tento text, který rozhodne o případném schválení či zamítnutí Vašeho návrhu na disertační práci.

Teze disertační práce

Teze disertační práce je jakousi extenzí projektu disertační práce, který doktorand odevzdává v dřívější fázi. Teze disertační práce je orientována víc argumentačně než popisně. V případě, že byl projekt disertační práce schválen, bude od uchazeče vyžadována právě teze disertační práce, v níž se autor zaměřuje už jen na samotný obsah své disertační práce.
Především je zde potřeba podrobněji legitimizovat volbu daného tématu a konkrétněji vysvětlit, o jaké body se bude disertační práce opírat, v čem spočívá její vědecký přínos a jaké místo by měl její příspěvek zaujímat v rámci již probíhající odborné diskuze.
Tezi disertační práce není třeba členit vyloženě systematicky či s pedantským nádechem, mělo by se však jednat o myšlenkově homogenní a koherentní útvar, v němž se bude čtenář snadno orientovat a dozví se vše podstatné. Rozsah teze disertační práce činí cca 10 až 20 stran.

Disertační práce vzor

V dnešní době je téměř pravidlem, že odevzdané disertační práce bývají se souhlasem autora zveřejňovány na univerzitním webu. Díky tomu máme možnost předložit Vám k nahlédnutí následující vzory disertačních prácí, který Vám jistě přinese potřebnou inspiraci a informace:

Disertační práce vzor 1

Disertační práce vzor 2

Disertační práce vzor 3

Disertační práce vzor 4

Disertační práce vzor 5

Disertační práce vzor 6

Disertační práce vzor 7

Disertační práce vzor 8

Jak si mohu podklady pro disertační práci objednat?

Uvítali byste odbornou a profesionální asistenci i v poslední fázi Vašeho vysokoškolského studia? Nechcete ponechat získání doktorského titulu náhodě? Nebo jen nemáte na svou disertační práci čas? Nevěříte si na odborný text disertační práce? Je-li tomu tak, nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a rozhodnete-li se pro objednávku Vaší disertační práce u serveru Napisemezavas.cz, pokračujte prosím na naši objednávku. Obratem se Vám ozveme prostřednictvím emailové adresy a dohodneme se s Vámi na termínu předání i ostatních náležitostech.

Cena disertační práce zahrnuje:

 • Individuální, osobní a profesionální zpracování Vaší disertační práce na míru
 • Doživotní záruka na veškerá námi zpracovaná díla, svou disertační práci můžete reklamovat či připomínkovat kdykoliv od převzetí
 • Pokud nesplníme zadání disertační práce přesně dle Vašich požadavků, garantujeme vrácení peněz do 7 dnů
 • Disponujeme více než 150 profesionálními zpracovateli z různých oborů a odvětví
 • Již osmým rokem Vám nabízíme profesionální a originální podklady k odborným textům všeho druhu přesně na míru
 • Jsme schopni zpracovat disertační práci jakékoliv náročnosti, rozsahu i tematického zaměření
 • Samozřejmostí jsou stylistické i gramatické korektury, které provádíme zdarma! ke každému dílu
 • Inzerujeme též možnost urgentního zpracování do 12 nebo 24 hodin od převzetí objednávky
 • Není-li zadáno jinak, citujeme dle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • 100% záruka ochrany osobních údajů
 • Bohatá nabídka bonusových a věrnostních programů, akčních cen a množstevních slev
 • Možnost flexibilní a operativní komunikace se zpracovatelem
 • Veškeré materiály jsou kontrolovány a chráněny proti plagiátorství
 • Bibliografie, úvodní strana, obsah a veškeré přílohy Vaší disertační práce zdarma!
 • Naše služba umožňuje připomínkovat jak ukázku, tak i hotové disertační práce
 • Na požádání Vám o každé změně zašleme SMS, např. o přijetí objednávky, požadované částky, zaslání kompletní práce nebo její části apod.
 • Zpracujeme pro Vás odborný text od referátu přes případovou studii až po Habilitační práci

 

Poklady pro svou disertační práci si můžete objednat ZDE!

Nejčastěji hledáte: disertační práce, disertacni prace, projekt disertační práce, teze disertační práce, disertační práce vzor